Zijn er verschillende niveaus van bestraffing in de hel?

Vraag: “Zijn er verschillende niveaus van bestraffing in de hel?”
Antwoord: Het idee dat er verschillende strafniveaus in de hel zijn, wordt grafisch weergegeven in De goddelijke komedie, geschreven door Dante Alighieri tussen 1308 en 1321. In dat gedicht leidt de Romeinse dichter Vergilius Dante door de negen cirkels van de hel. De cirkels zijn concentrisch, vertegenwoordigen een geleidelijke toename in slechtheid, en culminerend in het centrum van de aarde, waar Satan gevangen wordt gehouden. De zondaars van elke cirkel worden gestraft op een manier die bij hun misdaden past. Elke zondaar wordt tot in de eeuwigheid gekweld door de hoofdzonde die hij beging. Volgens Dante variëren de cirkels van de eerste cirkel, waar de ongedoopte en deugdzame heidenen verblijven, tot het centrum van de hel, dat gereserveerd is voor hen die de ultieme zonde hebben begaan – het verraad aan God.
Hoewel de Bijbel niet specifiek zegt dat er verschillende niveaus van bestraffing in de hel zijn, lijkt het er wel op dat het oordeel inderdaad voor verschillende mensen verschillend zal worden ervaren. In Openbaring 20:11-15 worden de mensen geoordeeld “naar wat zij gedaan hebben, zoals opgetekend in de boeken” (Openbaring 20:12). Alle mensen bij dit oordeel worden echter in de poel des vuurs geworpen (Openbaring 20:13-15). Dus, misschien is het doel van het oordeel om te bepalen hoe zwaar de straf in de hel zal zijn.
Een duidelijker passage is Lucas 10, waar Jezus spreekt over vergelijkende straffen. Eerst zegt Jezus dit over een dorp dat het evangelie verwerpt: “Ik zeg u, het zal op die dag voor Sodom draaglijker zijn dan voor die stad” (vers 12). Daarna spreekt Hij tot Betsaida en Chorazin: “Voor Tyrus en Sidon zal het bij het oordeel draaglijker zijn dan voor u” (vers 14). Welke straf de vroegere bewoners van Sodom, Tyrus en Sidon ook in de hel ondergingen, de Galilese steden die weigerden Christus te horen, zouden meer ondervinden. Het niveau van de straf in de hel lijkt samen te hangen met de hoeveelheid licht die iemand verwerpt.
Een andere aanwijzing dat de hel verschillende niveaus van bestraffing kent, is te vinden in Jezus’ woorden in Lucas 12: “De knecht die de wil van de meester kent en zich niet gereed maakt of niet doet wat de meester wil, zal met vele slagen geslagen worden. Maar hij, die het niet weet en doet wat straf verdient, zal met weinig slagen geslagen worden. Van ieder, die veel gegeven is, zal veel gevraagd worden; en van hem, aan wie veel is toevertrouwd, zal veel meer gevraagd worden” (verzen 47-48).
Welke graden van straf de hel ook bevat, het is duidelijk dat de hel een plaats is die vermeden moet worden.
Helaas zegt de Bijbel dat de meeste mensen in de hel terecht zullen komen: “Breed is de poort en breed de weg, die naar het verderf leidt, en velen gaan er door. Maar klein is de poort en smal de weg die naar het leven leidt, en slechts weinigen vinden die” (Matteüs 7:13-14). De vraag die men moet stellen is: “Op welke weg ben ik?” De “velen” op de brede weg hebben één ding gemeen – zij hebben allen Christus verworpen als de enige weg naar de hemel. Jezus zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6). Toen Hij zei dat Hij de enige weg is, is dat precies wat Hij bedoelde. Iedereen die een andere “weg” volgt dan Jezus Christus, bevindt zich op de brede weg naar het verderf, en het lijden is afschuwelijk, vreselijk, eeuwig en onvermijdelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *