Luthers vs. Katholiek

De volgende informatie is gebaseerd op www.lcms.org/faqs/denominations.

Wat zijn de belangrijkste theologische verschillen tussen de theologie van de Lutherse kerken en die van de Rooms-Katholieke kerken?

Op het gevaar af van oversimplificatie, en in gedachten houdend dat individuele Lutherse (en Katholieke) theologen ongetwijfeld van mening zouden verschillen over het succes van recente Luthers-Rooms Katholieke dialogen in het verminderen of zelfs “oplossen” van historische doctrinaire verschillen tussen deze twee kerken, volgt hieronder wat de LCMS zou beschouwen als enkele van de belangrijkste theologische verschillen tussen de Lutherse Kerk en de Rooms Katholieke Kerk:

 1. Het gezag van de Schrift.
  Lutheranen geloven dat alleen de Schrift gezag heeft om de leer te bepalen; de Rooms Katholieke Kerk geeft dit gezag ook aan de paus, de kerk, en bepaalde tradities van de kerk. Een voorbeeld hiervan is historisch aangetoond: Toen de Lutheranen in 1530 in Augsburg hun eerste openbare geloofsbelijdenis aflegden, zou de roomse theoloog Johann Eck, leider van 26 roomse theologen die het roomse antwoord op de Lutheranen moesten geven, gezegd hebben: “Met de vaderen zou ik het durven weerleggen, maar niet met de Schrift.”
 2. De leer van de rechtvaardiging.
  Lutheranen geloven dat een mens gered wordt door Gods genade alleen door het geloof alleen in Christus alleen. Dit betekent echter niet dat een christen geen goede werken doet, noch dat goede werken optioneel zijn. Het is alleen zo dat, als het op redding aankomt, het geloof in Jezus het enige is dat telt, omdat het geloof Jezus’ volmaakte heiligheid ontvangt en de vergeving van zonden die Hij voor ons won aan het kruis. Anders gezegd, geloof alleen redt, maar geloof is nooit alleen! De Rooms-Katholieke Kerk, die soms soortgelijke taal gebruikt, stelt nog steeds officieel dat geloof, om te redden, vergezeld moet gaan van (of “doordrenkt moet zijn met”) een of ander “werk” of “liefde” dat in een christen werkzaam is.
 3. Het gezag van de paus.
  In tegenstelling tot de Rooms-Katholieke Kerk geloven Luthersen niet dat het ambt van het pausdom als zodanig enig goddelijk gezag heeft of dat christenen zich aan het gezag van de paus moeten onderwerpen om “ware” leden van de zichtbare kerk te zijn.
 4. Er blijven verschillen over zowel het aantal als de aard van de sacramenten.
  Rooms-Katholieken spreken over zeven sacramenten, terwijl Luthersen over het algemeen slechts over twee (of drie) spreken. Belangrijker dan het aantal is hoe de sacramenten worden begrepen. Om een enkel voorbeeld te nemen: Lutheranen geloven dat in het sacrament van het altaar (communie) Christus’ lichaam en bloed werkelijk aanwezig zijn in het brood en de wijn van het Avondmaal, maar zij aanvaarden niet de rooms-katholieke doctrine van transsubstantiatie, die leert dat de elementen permanent worden veranderd van de substanties van brood en wijn in de substanties van lichaam en bloed. Transsubstantiatie wordt om verschillende redenen verworpen: Het is een filosofische verklaring voor een werk van Christus’ almachtige Woord, dat wij alleen kunnen geloven, niet verklaren. Door te trachten een mysterie te verklaren, verandert het de duidelijke en eenvoudige betekenissen van Gods Woord (de Schrift verwijst naar de elementen als zowel brood en wijn als lichaam en bloed, 1 Kor. 11:26-27). Transsubstantiatie leidt tot de bewering dat het lichaam en bloed van Christus aanwezig blijven “zelfs los van de toediening van het Avondmaal” en moedigt zo verering van de elementen aan los van hun sacramenteel gebruik en doet afbreuk aan het gebruik dat Christus beveelt: “Neemt eet … drinkt … tot vergeving van uw zonden.”
  De afwijzing van transsubstantiatie door Lutheranen moet op geen enkele manier worden opgevat als een ontkenning dat Christus’ eigen lichaam en bloed werkelijk aanwezig zijn in het brood en de wijn van het Avondmaal voor de vergeving van zonden. Lutheranen geloven in de werkelijke tegenwoordigheid. Wij belijden in onze Augsburgse Confessie van 1530, de basisbelijdenis van het lutheranisme, in het tiende artikel: “Onze kerken leren dat het lichaam en bloed van Christus werkelijk aanwezig zijn en uitgedeeld worden aan hen die het Avondmaal gebruiken . Zij verwerpen hen die anders leren.” Het antwoord van de Roomse Kerk, De Confutatie van de Augsburgse Confessie, stelt: “De woorden van het tiende artikel bevatten niets dat aanstoot zou kunnen geven. Zij belijden dat het lichaam en bloed werkelijk en wezenlijk aanwezig zijn in het sacrament na de woorden van consecratie.”
 5. Er blijven meningsverschillen over de rol van Maria en de heiligen.
  In ons belijdenisgeschrift, De Apologie van de Augsburgse Confessie, artikel 21, belijden wij: “Onze belijdenis keurt eerbewijzen aan de heiligen goed. Want hier is een drievoudige eer die gegeven moet worden. De eerste is dankzegging. Want wij moeten God danken dat Hij voorbeelden van barmhartigheid heeft getoond; omdat Hij heeft laten zien dat Hij de mensen wil redden; omdat Hij leraren of andere gaven aan de Kerk heeft gegeven… De tweede eredienst is de versterking van ons geloof; als wij de verloochening van Petrus zien, worden wij ook aangemoedigd des te meer te geloven dat genade werkelijk boven de zonde uitgaat, Rom. 5,20. De derde eer is de navolging, eerst van het geloof, daarna van de andere deugden, die ieder moet navolgen naar zijn roeping…. Trouwens, wij geven ook toe dat de engelen voor ons bidden … Wij geven toe dat zoals de heiligen (bij leven) bidden voor de universele Kerk in het algemeen, zo bidden zij in de hemel voor de Kerk in het algemeen. Er bestaat echter geen enkele passage over het bidden van de doden in de Schrift, behalve de droom uit het Tweede Boek van Makkabeeën (15,14). Bovendien, zelfs als de heiligen voor de Kerk bidden, betekent dat nog niet dat zij aangeroepen moeten worden.”
  In tegenstelling tot katholieken geloven Lutheranen niet dat het juist of bijbels is om tot heiligen te bidden of Maria op enigerlei wijze te zien als een “bemiddelaar” tussen God en mensen.

Wat is het Lutherse antwoord op de Rooms-Katholieke leer van het vagevuur?

Lutheranen hebben de traditionele rooms-katholieke leer over het vagevuur altijd verworpen, omdat 1) we er geen Schriftuurlijke basis voor kunnen vinden, en 2) het volgens ons niet strookt met de duidelijke leer van de Schrift dat de ziel na de dood rechtstreeks naar de hemel (in het geval van een christen) of naar de hel (in het geval van een niet-christen) gaat, en niet naar een of andere “tussenliggende” plaats of toestand.

Wat de Schrift leert over de dood van de christen wordt door de lutherse theoloog Edward Koehler als volgt samengevat in zijn boek, A Summary of Christian Doctrine:

Op het moment van de dood gaan de zielen van de gelovigen de vreugde van de hemel binnen. Jezus zei tegen de boosdoener: “Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn’ (Lucas 23:43). Stefanus zei in het uur van de dood: “Here Jezus, ontvang mijn geest” (Handelingen 7:59). Wie in de Heer sterft, is gezegend “van nu aan” (Openb. 14:13).

Wat is de overtuiging van de synode met betrekking tot het heil van katholieken die het roomse dogma aanhangen?

De LCMS erkent alle Trinitaire kerklichamen als christelijke kerken (in tegenstelling tot “sektes”, die doorgaans de leer van de Drie-eenheid verwerpen en dus niet als christelijk kunnen worden erkend). In feite is een primaire “doelstelling” die in de grondwet van de synode (artikel III) wordt genoemd het “via haar officiële structuur toewerken naar gemeenschap met andere christelijke kerklichamen” – wat expliciet veronderstelt dat deze “andere kerklichamen” “christelijk” van aard zijn. Dit vermindert niet de bezorgdheid van de synode over de valse leer die door deze kerken wordt onderwezen en beleden, maar het benadrukt wel de erkenning van de synode dat overal waar de “kenmerken van de kerk” (het evangelie en de sacramenten) aanwezig zijn – zelfs als ze “vermengd” zijn met dwalingen – daar de christelijke kerk aanwezig is. Een dergelijke kerk is een heterodoxe kerk, dat wil zeggen, een kerk die een valse leer onderwijst.

Natuurlijk is persoonlijke verlossing niet slechts een kwestie van uitwendig lidmaatschap van of associatie met welke kerkelijke organisatie of denominatie dan ook (inclusief de LCMS), maar komt door geloof in Jezus Christus alleen. Allen die Jezus Christus als Heiland belijden worden door de synode als “christenen” erkend – alleen God kan in iemands hart kijken en zien of die persoon werkelijk gelooft. Het is mogelijk een waarachtig en oprecht geloof in Jezus Christus te hebben, zelfs als men verkeerde of onvolledige overtuigingen heeft over andere leerstellige zaken.

Dit verklaart waarom voormalig synodevoorzitter A.L. Barry leden van de Rooms-Katholieke Kerk “onze medechristenen” noemde in zijn verklaring Toward True Reconciliation, die tegelijkertijd de valse leringen van de Rooms-Katholieke Kerk identificeert en betreurt.

Het grote gevaar is dat geloven in dingen die in strijd zijn met Gods Woord, het geloof in Jezus Christus als iemands Verlosser kan vertroebelen en misschien zelfs volledig kan vernietigen. Wij bidden dat dit niet zal gebeuren met hen die Jezus Christus als Heiland belijden en toch behoren tot heterodoxe kerkgenootschappen, waaronder medechristenen in de Rooms-Katholieke Kerk.
Hoewel Lutheranen geloven dat elke leerstellige dwaling de potentie heeft om het onderwijs van de Schrift aangaande het heil te verdraaien of te ontkennen, geloven wij ook dat iedereen (ongeacht kerkgenootschap) die werkelijk gelooft in Jezus Christus als Heiland, zal worden gered.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *