Kanker

Kanker is een algemene term voor een grote groep ziekten die elk deel van het lichaam kunnen aantasten. Andere termen die worden gebruikt zijn kwaadaardige tumoren en neoplasma’s. Kenmerkend voor kanker is de snelle vorming van abnormale cellen die buiten hun normale grenzen groeien en die vervolgens aangrenzende lichaamsdelen kunnen binnendringen en zich naar andere organen kunnen verspreiden; dit laatste proces wordt metastasering genoemd. Uitzaaiingen zijn een belangrijke doodsoorzaak als gevolg van kanker.

Het probleem

Kanker is wereldwijd een belangrijke doodsoorzaak, goed voor naar schatting 9,6 miljoen sterfgevallen in 2018. De meest voorkomende kankers zijn:

De meest voorkomende doodsoorzaken door kanker zijn kankers van:

 • Longen (1.76 miljoen sterfgevallen)
 • Colorectaal (862 000 sterfgevallen)
 • Maag (783 000 sterfgevallen)
 • Lever (782 000 sterfgevallen)
 • Borst (627 000 sterfgevallen)

Wat veroorzaakt kanker?

Kanker ontstaat door de transformatie van normale cellen in tumorcellen in een meerfasenproces dat in het algemeen verloopt van een voorstadium van kanker tot een kwaadaardige tumor. Deze veranderingen zijn het resultaat van de interactie tussen de genetische factoren van een persoon en 3 categorieën van externe agentia, waaronder:

 • fysische carcinogenen, zoals ultraviolette en ioniserende straling;
 • chemische carcinogenen, zoals asbest, bestanddelen van tabaksrook, aflatoxine (een voedselverontreiniging), en arsenicum (een drinkwaterverontreiniging); en
 • biologische carcinogenen, zoals infecties door bepaalde virussen, bacteriën, of parasieten.

De WHO houdt via haar agentschap voor kankeronderzoek, het International Agency for Research on Cancer (IARC), een classificatie bij van kankerverwekkende agentia.

Veroudering is een andere fundamentele factor voor de ontwikkeling van kanker. De incidentie van kanker neemt dramatisch toe met de leeftijd, waarschijnlijk als gevolg van een opeenstapeling van risico’s voor specifieke vormen van kanker die met de leeftijd toenemen. De totale risicostapeling wordt gecombineerd met de tendens dat cellulaire reparatiemechanismen minder effectief zijn naarmate een persoon ouder wordt.

Risicofactoren voor kanker

Tabakgebruik, alcoholgebruik, ongezonde voeding en lichamelijke inactiviteit zijn wereldwijd belangrijke risicofactoren voor kanker en zijn ook de 4 gemeenschappelijke risicofactoren voor andere niet-overdraagbare ziekten.

Sommige chronische infecties zijn risicofactoren voor kanker en zijn van groot belang in lage- en middeninkomenslanden. Ongeveer 15% van de in 2012 gediagnosticeerde kankers werd toegeschreven aan kankerverwekkende infecties, waaronder Helicobacter pylori, humaan papillomavirus (HPV), hepatitis B-virus, hepatitis C-virus en Epstein-Barr-virus3.

Hepatitis B en C-virus en sommige typen HPV verhogen het risico op respectievelijk lever- en baarmoederhalskanker. Infectie met HIV verhoogt het risico op kanker, zoals baarmoederhalskanker, aanzienlijk.

Vermindering van de kankerlast

Tussen de 30-50% van de kankergevallen kan momenteel worden voorkomen door risicofactoren te vermijden en bestaande empirisch onderbouwde preventiestrategieën uit te voeren. De kankerlast kan ook worden verminderd door vroegtijdige opsporing van kanker en behandeling van patiënten die kanker ontwikkelen. Bij veel vormen van kanker is de kans op genezing groot als de diagnose in een vroeg stadium wordt gesteld en de ziekte adequaat wordt behandeld.

Risicofactoren aanpassen en vermijden

Het aanpassen of vermijden van belangrijke risicofactoren kan de last van kanker aanzienlijk verminderen. Deze risicofactoren zijn onder andere:

 • tabakgebruik, inclusief sigaretten en rookloze tabak
 • overgewicht of obesitas
 • ongezonde voeding met een lage inname van groenten en fruit
 • gebrek aan lichaamsbeweging
 • alcoholgebruik
 • seksueel overdraagbare HPV-infectie
 • infectie door hepatitis of andere kankerverwekkende infecties
 • ioniserende en ultraviolette straling
 • stedelijke luchtvervuiling
 • binnenrook van huishoudelijk gebruik van vaste brandstoffen.

Tabaksgebruik is de belangrijkste risicofactor voor kanker en is wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer 22% van het aantal sterfgevallen als gevolg van kanker2.

Preventiestrategieën volgen

Om kanker te voorkomen, kunnen mensen:

 • de hierboven genoemde risicofactoren meer vermijden;
 • vaccineren tegen HPV en hepatitis B-virus;
 • beroepsrisico’s beheersen;
 • blootstelling aan ultraviolette straling verminderen;
 • blootstelling aan ioniserende straling verminderen (beroepsmatige of medisch-diagnostische beeldvorming).

Vaccinatie tegen deze HPV- en hepatitis B-virussen zou jaarlijks 1 miljoen kankergevallen kunnen voorkomen3.

Vroegtijdige opsporing

De sterfte aan kanker kan worden teruggedrongen als gevallen vroeg worden opgespoord en behandeld. Er zijn 2 componenten van vroegtijdige opsporing:

Vroegtijdige diagnose

Wanneer kanker in een vroeg stadium wordt opgespoord, is de kans groter dat hij reageert op een effectieve behandeling en kan dit resulteren in een grotere overlevingskans, minder ziekte en een minder dure behandeling. Het leven van kankerpatiënten kan aanzienlijk worden verbeterd door kanker vroegtijdig op te sporen en vertragingen in de zorg te voorkomen.

Early diagnosis consists of 3 steps that must be integrated and provided in a timely manner:

 • awareness and accessing care
 • clinical evaluation, diagnosis and staging
 • access to treatment.

Early diagnosis is relevant in all settings and the majority of cancers. Als er geen vroegtijdige diagnose wordt gesteld, worden patiënten in een laat stadium gediagnosticeerd, wanneer curatieve behandeling wellicht geen optie meer is. Programma’s kunnen worden ontworpen om vertragingen en belemmeringen in de zorg te verminderen, zodat patiënten tijdig toegang tot behandeling krijgen.

Screening

Screening heeft tot doel personen op te sporen met afwijkingen die op een specifieke vorm van kanker of een voorstadium van kanker wijzen en die nog geen symptomen hebben ontwikkeld, en hen onmiddellijk door te verwijzen voor diagnose en behandeling.

Screeningprogramma’s kunnen doeltreffend zijn voor bepaalde kankertypes, wanneer geschikte tests worden gebruikt, doeltreffend worden uitgevoerd, gekoppeld zijn aan andere stappen in het screeningproces en wanneer de kwaliteit wordt gewaarborgd. In het algemeen is een screeningprogramma een veel complexere volksgezondheidsinterventie dan vroegtijdige diagnose.

Voorbeelden van screeningmethoden zijn:

 • visuele inspectie met azijnzuur (VIA) voor baarmoederhalskanker in instellingen met lage inkomens;
 • HPV-tests voor baarmoederhalskanker;
 • PAP-cytologietest voor baarmoederhalskanker in midden- en hoge-inkomensinstellingen; en
 • mammografiescreening voor borstkanker in instellingen met een sterk of relatief sterk gezondheidszorgsysteem.

Behandeling

Een juiste kankerdiagnose is essentieel voor een adequate en effectieve behandeling, omdat elke kankersoort een specifieke behandeling vereist die een of meer modaliteiten omvat, zoals chirurgie, radiotherapie en chemotherapie. Het bepalen van de doelstellingen van de behandeling en de palliatieve zorg is een belangrijke eerste stap, en de gezondheidsdiensten moeten geïntegreerd zijn en de mens centraal stellen. Het hoofddoel is over het algemeen de kanker te genezen of het leven aanzienlijk te verlengen. Verbetering van de kwaliteit van leven van de patiënt is ook een belangrijk doel. Dit kan worden bereikt door ondersteunende of palliatieve zorg en psychosociale ondersteuning.

Kans op genezing bij kanker die in een vroeg stadium kan worden opgespoord

Sommige van de meest voorkomende kankersoorten, zoals borstkanker, baarmoederhalskanker, mondkanker en colorectale kanker, hebben een hoog genezingspercentage wanneer ze in een vroeg stadium worden ontdekt en volgens de beste praktijken worden behandeld.

Kans op genezing van sommige andere kankersoorten

Sommige kankersoorten, zelfs wanneer de kankercellen zich naar andere delen van het lichaam hebben verspreid, zoals zaadbalkanker en leukemieën en lymfomen bij kinderen, kunnen een hoge genezingskans hebben als de juiste behandeling wordt gegeven.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is een behandeling om de door kanker veroorzaakte symptomen te verlichten in plaats van te genezen en de levenskwaliteit van patiënten en hun familie te verbeteren. Palliatieve zorg kan mensen helpen comfortabeler te leven. Het is een dringende humanitaire behoefte voor mensen wereldwijd met kanker en andere chronische dodelijke ziekten en vooral nodig op plaatsen met een hoog percentage patiënten in een vergevorderd stadium van kanker waar de kans op genezing gering is.

Verlossing van lichamelijke, psychosociale en spirituele problemen kan bij meer dan 90% van de vergevorderde kankerpatiënten worden bereikt door palliatieve zorg.

Palliatieve zorgstrategieën

Effectieve volksgezondheidsstrategieën, bestaande uit gemeenschaps- en thuiszorg, zijn essentieel om pijnverlichting en palliatieve zorg te bieden aan patiënten en hun families in een omgeving met weinig middelen.

Een betere toegang tot orale morfine is verplicht voor de behandeling van matige tot ernstige kankerpijn, geleden door meer dan 80% van de kankerpatiënten in de terminale fase.

WHO-respons

In 2017 heeft de Wereldgezondheidsvergadering de resolutie Cancer Prevention and Control through an Integrated Approach (WHA70.12) aangenomen, waarin er bij regeringen en de WHO op wordt aangedrongen sneller actie te ondernemen om de doelen te bereiken die zijn gespecificeerd in het wereldwijde actieplan en de VN-agenda voor duurzame ontwikkeling van 2030 om de vroegtijdige sterfte door kanker te verminderen.

 • WHA70.12: Kankerpreventie en -bestrijding in de context van een geïntegreerde aanpak
 • Globaal actieplan voor de preventie en bestrijding van niet-overdraagbare ziekten 2013-2020

WHO en IARC werken samen met andere VN-organisaties binnen de VN Interagency Task Force on the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases en partners om:

 • het politieke engagement voor kankerpreventie en -bestrijding te vergroten;
 • het onderzoek naar de oorzaken van kanker bij de mens en de mechanismen van carcinogenese te coördineren en uit te voeren;
 • de kankerlast te monitoren (als onderdeel van het werk van het Global Initiative on Cancer Registries);
 • de beste aankopen en andere kosteneffectieve, prioritaire strategieën voor kankerpreventie en -bestrijding identificeren;
 • normen en instrumenten ontwikkelen om richting te geven aan de planning en uitvoering van maatregelen voor preventie, vroegtijdige diagnose, screening, behandeling en palliatieve zorg en zorg aan de overlevenden, ook voor kinderkanker;
 • de gezondheidsstelsels op nationaal en lokaal niveau versterken om kankerpatiënten genezing en zorg te bieden, inclusief een betere toegang tot kankerbehandelingen;
 • de agenda voor kankerpreventie en -bestrijding vaststellen in het Wereldrapport over kanker;
 • wereldwijd leiderschap en technische bijstand bieden om regeringen en hun partners te helpen programma’s van hoge kwaliteit voor de bestrijding van baarmoederhalskanker op te zetten en in stand te houden via het gezamenlijk VN-programma voor baarmoederhalskankerpreventie en -kanker;

technische bijstand bieden voor een snelle, doeltreffende overdracht van beste praktijken naar landen.

(1) Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C et al. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11
Lyon, Frankrijk: International Agency for Research on Cancer; 2013.

(2) GBD 2015 Risk Factors Collaborators. Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet. 2016 Oct; 388 (10053):1659-1724.

(4) Stewart BW, Wild CP, editors. World cancer report 2014
Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2014.

(5) Global Initiative for Cancer Registry Development. Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek
Lyon: Frankrijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *